Szkolne Koło Filmowe

        Udział w innowacji daje uczniom możliwość rozpoznania wśród dziedzin twórczej aktywności człowieka - filmu i przygotować się do jego odbioru. Filmy prezentowane w ramach cyklu zajęć przyczynią się do rozwoju kompetencji uczniów w zakresie analizy i interpretacji tekstów kultury.

       Jednocześnie lekcje filmowe pełnią swoją specyficzną rolę, a zasadniczym celem jest kreowanie w szkole warunków do ujawniania, stymulowania i rozwijania uzdolnień uczniów. Zdolności twórcze stanowią istotną składową zdolności ogólnych i jako takie składają się na sylwetkę ucznia zdolnego.

        Odpowiednio wysoki poziom zdolności ogólnych – m.in. inteligencji i zdolności twórczych – jest, bowiem swoistym katalizatorem ujawniania się i rozwijania zdolności specjalnych (kierunkowych). Lekcje z filmem, dyskusje mają, zatem pobudzić uczniów do doskonalenia zdolności twórczych i kształtowania kreatywności jako istotnych właściwości ucznia zdolnego.

        Nowatorstwo polegać będzie na innowacyjnej formie organizacji zajęć. W trakcie wdrażania innowacji zaplanowano:

  • organizację wyjazdów studyjnych do Starego Sącza, podczas których uczniowie zostaną zapoznani z dziecięcym kinem współczesnym,
  • organizację zajęć poza systemem klasowo–lekcyjnym, w trakcie których uczniowie ćwiczyć będą umiejętność posługiwania się językiem polskim podczas analizy i dyskusji.

            Proponowane rozwiązania innowacyjne staną się bardzo ważnym ogniwem w procesie kształcenia. Organizując zajęcia w sposób innowacyjny, będzie można korzystnie wpłynąć na rozwój kompetencji komunikacyjnej uczestników innowacji Uczniowie nabędą umiejętność komunikowania się mowie w sposób poprawny i odpowiedni do danej sytuacji. Biorąc udział w zajęciach, uczeń poczuje się uczestnikiem kultury, co wpłynie na wzrost motywacji do podejmowania wysiłku na rzecz samorozwoju.