Bezpieczna i przyjazna szkoła

Program „Bezpieczna i Przyjazna szkoła”

 na lata 2014-2016

Dalsze zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach – to główne założenia przyjętego dziś przez Radę Ministrów rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Program będzie realizowany w latach 2014-2016.

Główne założenia programu

Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” zakłada, że warunkiem zmniejszania agresji i przemocy w szkole jest m.in. kształtowanie prawidłowych relacji i przyjaznego klimatu społecznego w środowisku szkolnym opartym na wzajemnym szacunku i zaufaniu uczniów, nauczycieli i rodziców oraz otwartości szkoły na współpracę ze środowiskiem zewnętrznym.

Głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach. Cele szczegółowe to kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki, zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia.

Oczekiwane rezultaty programu:

• zwiększenie liczby działań, potencjału i zasobów szkół na rzecz tworzenia bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, zwiększenie poczucia akceptacji uczniów, zmniejszenie wykluczenia społecznego, wzrost kompetencji wychowawczych rodziców, zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z instytucjami i podmiotami, które mogą wspierać działania szkoły w środowisku lokalnym;

• ustabilizowanie trendów lub zmniejszanie zakresu i nasilenia problemów oraz zachowań problemowych dzieci i młodzieży, zmniejszenie poziomu agresji i przemocy, cyberprzemocy, zmniejszenie używania substancji psychoaktywnych, uzależnienia od gier komputerowych, Internetu, podniesienie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów, zwiększenie efektywności działań w zakresie rozwiązywania kryzysów rozwojowych oraz życiowych dzieci i młodzieży;

• zwiększenie zaangażowania szkół i placówek na rzecz upowszechniania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, zwiększenie zaangażowania szkół w zakresie kształtowania u uczniów prawidłowych nawyków dbania o zdrowie własne i innych.