Organizacja szkoły

Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

1 lekcja 8.10 - 8.55

2 lekcja 9.05- 9.50

3 lekcja 10.05 - 10.50

4 lekcja 11.05 - 11.50

5 lekcja 12.05 - 12.50

6 lekcja 13.00 - 13.45

7 lekcja 13.55 - 14.40

8 lekcja 14.45 - 15.30

Dla zapewnienia realizacji zadań statutowych szkoła posiada:

1) pomieszczenia do nauki,

2) bibliotekę,

3) świetlicę,

4) stołówkę,

5) szatnie,

6) salę gimnastyczną

7) archiwum

8) pracownie komputerowe,

9) salę do gimnastyki korekcyjnej,

10) pomieszczenia sanitarne,

11) pomieszczenia administracyjno - gospodarcze,

12) centrum informacji multimedialnej

 

Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców

( prawnych opiekunów ), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające

zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.

Zapisy uczniów do świetlicy dokonywane są przez nauczyciela - wychowawcę na podstawie

pisemnego zgłoszenia rodziców na początku roku szkolnego.

Szkoła zapewnia uczniom możliwość higienicznego spożycia posiłku (drugie śniadanie, zupa z

bułką, obiad) w stołówce szkolnej.

W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła może

zorganizować stołówkę szkolną.

Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,

zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz

popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

Z biblioteki mogą korzystać : uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły.