Zapraszamy na świetlicę!

Świetlica w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy czynna jest codziennie.

To miejsce, w którym uczeń może kształcić i rozwijać swoje zainteresowania, może sprawdzić swoje koncepcje, dokonywać prób. Głównym celem naszej pracy jest wszechstronny rozwój osobowości wychowanka oraz integracja uczniów spędzających czas po lekcjach w świetlicy.

Zapewniamy wszechstronną opiekę wychowawczą. Podstawowym warunkiem powodzenia pracy wychowawczej jest uniwersalne ukazywanie dzieciom i młodzieży współczesnego życia, zbliżenie jej do aktywnego w nim udziału. Dzieci należy uczuciowo związać z naszym krajem, wzbogacić świat przeżyć przez rozmowy, książki, filmy oraz wycieczki.

Świetlica szkolna to taki neutralny teren, nie przynależny żadnej klasie, żadnemu przedmiotowi, żadnej pracowni – ale wspólny. Tutaj można spotkać się z kolegami przed i po zajęciach, zagrać w szachy, warcaby, gry planszowe i komputerowe, rysować i malować.

W trakcie organizowanych zajęć świetlicowych pragniemy dać szansę wykazać się uczniowi słabemu w nauce, często zniechęconemu brakiem osiągnięć i jednocześnie rozwinąć szczególne zainteresowania uczniów wybitnie zdolnych.

Planowa i zorganizowana opieka nad uczniem w godzinach pozalekcyjnych jest ważnym ogniwem pracy szkoły, to miejsce gdzie uczniowie odrabiają lekcje, uzyskując pomoc nauczyciela-wychowawcy. Spędzają czas wolny według własnego uznania, mogą zjeść posiłek,

Zajęcia świetlicowe powinny wypełnić uczniom czas w sposób możliwie interesujący. Poprzez ich organizację i rzetelne prowadzenie pragniemy osiągnąć określone zmiany w zainteresowaniach, postawie i codziennych nawykach wychowanków.

Prowadzone zajęcia:

 •     zajęcia ruchowe,
 •     zajęcia relaksacyjne,
 •     zajęcia plastyczne,
 •     zajęcia teatralne,
 •     zajęcia komputerowe,
 •     zajęcia czytelnicze w bibliotece szkolnej,
 •     zabawa,
 •     gry i zabawy rozwijające intelekt i wzmacniające koncentrację.

Zajęcia organizowane dla uczniów przebywających na świetlicy szkolnej są zgodne z Podstawą Programową dla szkół podstawowych, Statutem, Planem Pracy Szkoły Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki.

Oferta zajęć świetlicy uwzględnia:

 • Przygotowanie uczniów do zajęć edukacyjnych w tym odrabianie pracy domowej.
 • Zaspokajanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dziecka.
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów.
 • Rozwój fizyczny uczniów.

Uczniowie klas 4-6 mogą przebywać i uczestniczyć w zajęciach świetlicowych za zgodą wychowawcy świetlicy w sytuacji, gdy grupa świetlicowa nie przekracza 25 zapisanych uczniów.

Aspekty prawne

Aspekty prawne dotyczące odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej.

            Rodzice są przedstawicielami  ustawowymi dziecka i to oni sprawują władzę rodzicielską pod którą dziecko zostaje do ukończenia 18 – tego roku życia. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nakłada na rodziców prawo i obowiązek do wychowania i opieki nad dzieckiem, z poszanowaniem jego praw i godności. W przypadku, gdy jedno z rodziców nie żyje lub na podstawie wyroku sądowego w sprawie rozwodowej zostało pozbawione władzy rodzicielskiej, wtedy władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców.

            W naszej szkole zgodnie z zasadami we wrześniu rodzice/ opiekunowie składali „Oświadczenia” dotyczące czasu pobytu dziecka w świetlicy wpisując również dane osób , które będą odbierać dziecko po zamknięciu świetlicy. Zgodnie z „Oświadczeniem” wychowawca świetlicy nie ma prawa powierzyć opieki nad dzieckiem nikomu innemu tylko osobom upoważnionym. Rodzice/ opiekunowie muszą mieć również świadomość tego, że pomimo, iż „Prawo o Ruchu Drogowym” stanowi, że dziecko do 7 roku życia korzysta z drogi publicznej tylko pod opieką osoby, która ukończyła co najmniej 10 rok życia nie oznacza, że dziecko w wieku 8 lat może samo wracać ze świetlicy do domu. Dlatego to rodzice/ opiekunowie lub osoby przez nich upoważnione powinni punktualnie odbierać dziecko po skończonych zajęciach świetlicowych. Szkoła ponosi odpowiedzialność za dziecko w czasie jego pobytu w świetlicy, natomiast po zakończeniu zajęć świetlicowych – rodzice. Może się zdarzyć, że rodzice nie zdążą na czas z przyczyn od nich niezależnych. W takich sytuacjach należy bezzwłocznie skontaktować się ze szkołą. Gdyby sytuacja częstego nieodbierania dzieci się powtarzała zgodnie z prawem nauczyciel  powinien przekazać dziecko policji.

            Po to jest oświadczenie rodziców o sposobie odbierania uczniów ze świetlicy, żeby rodzice stwierdzili, czy będą w stanie odbierać dziecko, czy może upoważnią osobę, która realnie będzie miała taką możliwość.

Źródła:

Kwartalnik „Świetlica w szkole” nr 4/2010 -  „Odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej w świetle prawa”.

Rozmowa z radcą prawnym panią Anetą Grzegorzek.


Godziny pracy

GODZINY PRACY ŚWIETLICY 2014/2015

PONIEDZIAŁEK

  12.05 – 15.50

WTOREK  

  12.05 – 15.50

ŚRODA        

  11.50 - 15.50

CZWARTEK          

  11.50 - 13.50

PIĄTEK

  12.05 – 15.50

Regulamin świetlicy


 REGULAMIN ŚWIETLICY

Karta zgłoszenia

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA