Rada Rodziców

Drukuj
Opublikowano
A. Czajka Odsłony: 3276

Do Rady Rodziców wybierani są przedstawiciele rodziców z każdej klasy:                                                                                                                  

Rok 2014/2015                                                                                                                

Kl.1a Celina Kandefer                                                                                               

Kl.1b Maria Kaim                                                                                              

Kl.2a Halina Kaim                                                                                                   

Kl.2b Małgorzata Witteczek                                                                               

Kl.3a Anna Czajka                                                                                           

Kl.3b Anna Kurzeja                                                                                              

Kl.4a Joanna Zaremba                                                                                       

Kl.4b Janina Faltyn                                                                                       

Kl.5b Małgorzata Witteczek                                                                                        

Kl.6a Monika Majchrzak                                                                                              

Kl.6b Anna Wąchała

Zgodnie z regulaminem spośród tych przedstawicieli na pierwszym spotkaniu Rady Rodziców odbywa się   głosowanie i wybór przewodniczącego , zastępcy przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.

W roku 2014/2015 funkcje te pełnią:      

Przewodnicząca Rady Rodziców –Anna Czajka                                                  

Zastępca Przewodniczącego – Janina Faltyn                                                          

Skarbnik  -  Anna Wąchała                                                                                 

Sekretarz  - Małgorzata Witteczek

Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Szkoły, Samorządem Uczniowskim w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności w uzyskiwaniu jak najlepszych wyników nauczania, wychowania i opieki, wypracowania jednolitego oddziaływania wychowawczego i szerzenia wśród rodziców wiedzy pedagogicznej.

Do kompetencji Rady Rodziców należy :

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści w działaniach o charakterze wychowawczym skierowanych do uczniów realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

4) opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego,

 

Wspólnie ustalamy sobie propozycje spotkań i tematy, które będą omawiane na każdym spotkaniu. np. omówienie planu nadzoru pedagogicznego, sprawy finansowe, sprawy bieżące itp.  Nasze spotkania są z góry zaplanowane i przygotowane.

Rada Rodziców angażuje się pracę szkoły:

  • pomagamy w organizowaniu zabaw, konkursów,      
  • przygotowujemy poczęstunki np: Tydzień dobrego chleba, promowanie zdrowego żywienia,…
  • wybieramy książki z najlepszych ofert i propozycji ,które zostają przekazane na nagrody np: zakończenie roku i na różne konkursy, które są organizowane w naszej szkole,   
  • piszemy listy do sponsorów,    
  • piszemy opinie o pracy nauczycieli,
  • uczestniczymy w apelach i akademiach szkolnych

W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

W roku szkolnym 2014/2015 dobrowolne składki rodziców wynoszą:

* jedno dziecko 30 zł. (na cały rok)

* dwoje dzieci 30 zł  

* troje dzieci 20 zł

* czwarte i kolejne po 15 zł na cały rok (składki są zbierane w zależności od sytuacji rodzinnej i materialnej)    

Pieniądze, które zbierzemy są podzielone : 50% zostaje na koncie Rady Rodziców i są wydatkowane na potrzeby naszych dzieci, a kolejne 50% wraca do wychowawców klas i są przeznaczane na różne cele np: na poczęstunek, dofinansowanie do wycieczek itd.                                                                        

Na nasze spotkanie, które odbyło się 02.03.2015r. zaprosiliśmy Pana Wójta dr. Władysława Sadowskiego i Radnych Gminy Kamienica.  Na spotkaniu był również Samorząd Uczniowski, który zwrócił się P. Wójta i Radnych z prośbą o postawienie altanki przed szkołą do celów naukowych. Uczniowie przedstawili swoje projekty altanki (prośba została pozytywnie rozpatrzona przez P. Wójta  i Radnych). Uczniowie poprosili również o tablice multimedialne i projektory do każdej klasy. Były prowadzone rozmowy na temat budowy sali gimnastycznej i na różne tematy dotyczące naszej szkoły. Spotkanie zakończyło się pomyślnie.