Samorząd Uczniowski

 

SKŁAD ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 Andrzej Witteczek,kl.8b- PRZEWODNICZĄCY SZKOŁY

Grzegorz Syjud,kl.6b - Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO

Hanna Bednarczyk,kl.6a- SEKRETARZ

Kornel Król,kl.4a- SKARBNIK

Maja Adamczyk,kl.5a; Wojciech Poręba,kl.4a;  Bartłomiej Rachwał,kl.6a- CZŁONEK ZARZĄDU

 

SKŁAD RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Dawid Wilczyński kl. 3b

Jan Opyd-kl.4a   

Kacper Twardowski-kl.4b

Jolanta Bugajska-kl.5a

Małgorzata Jurkowska-kl.6a

kl.6b

Adam Kaim-kl.7a              

Piotr Augustyniak-kl.7b

Weronika Kaim-kl.8a   -kl.8b

 

 

 

 

 

 

 

Apele

APELPODSUMOWUJĄCYPAŹDZIERNIK

Witamwszystkichnaapelu!

Spotykamysiędzisiaj,żebypodsumowaćdziałania podejmowanewpaździerniku.

Przypomnę,żewszystkiezadaniarealizowanewszkolesązgodnezplanempracyszkoły(czyliztzw.kartkązkalendarza)opracowanymnabieżącyrokszkolny.Kartkazkalendarzazawieraspiswszystkichzadańrealizowanychwposzczególnychmiesiącach.WywieszonajestnagazetceSU(naIiIIpiętrze).

MiesiącpaździernikupłynąłpodhasłemJESTEMPATRIOTĄIOBYWATELEM-WYMAGAMODSIEBIE.Realizowaliśmydziałaniaprofilaktycznemającenaceluwzmocnieniepoczuciawłasnejwartości,promowanieaktywnościwgrupieizasadetycznegopostępowaniaorazsamorozwoju.

WtymmiesiącuuczestniczyliśmywspotkaniuzokazjiDniaEdukacjiNarodowejorazślubowaniuklaspierwszych.

16październikawnaszejszkoleodbyłosięszkoleniedlaliderówakcjipromującejtrzeźwośćNoPromilNoProblem.Wszkoleniubraliudziałprzedstawicieleklas7-8wszystkichszkółgminnych.

Przedstawicieleklas1-3próbowaliswoichsiłwkonkursieczytelniczo–plastycznym.

 

Uczniowieklas8i3gimnazjumwzięliudziałświęciezawodówLimanowej.

 

26październikachętniuczniowieklas7,8i3gimnazjumuczestniczyliwTargachKsiążki.

 

20uczniówklas7i8uczestniczyłowewrześniuorazpaździernikuw3szkoleniach3dniowychwramachprojektuBEBRAVEMŁODZIWKULTURZE.SzkoleniaodbywałysięwPałacuwJanowicach.BEBRAVEMŁODZIWKULTURZEtoinnowacyjnyprojektopartynanaucepoprzezdoświadczenie,pozwalającyjegouczestnikomsprawdzićsięwnowychrolachisytuacjach.Celemprojektujestwsparcierozwojoweiaktywizacjaspołecznamłodzieży,włączeniemłodychludziwdziałanianarzecz lokalnejspołeczności.Projektgwarantujerównieżjegouczestnikommożliwośćnabywanianowychumiejętnościikompetencjiwspółpracywgrupie,zrealizowaniawspólnegodziałaniaatakżepoznaniauznanychartystówiintelektualistów.

WtrosceodobroZiemiZarządiRadaSUposadziliprzednasząaltanąkolejnedrzewko-klonczerwonywramachŚwiętaDrzewa.Wolontariuszezklasszóstych,siódmychi3agimnazjumposprzątalinasząokolicę.WspółorganizatoremtychakcjibyłoPowiatoweCentrumEkologicznewLimanowej.

Zachęcamdoodwiedzaniastronyinternetowejnaszejszkoływww.sp1.kamienica.net.pl .Zamieszczonesątamzdjęciairelacjezżyciaszkoły.

 PrzypominamyteżokonkursieKlasanamedal,który prowadzonyjestprzezSUdlaklas4-6oraz7,8-odziałygimnazjalne.WynikicomiesięcznychzmagańdostępnesąnastronieinternetowejszkołyjakrównieżnagazetceSU(zarazpozakończeniudanegomiesiąca).

SamorządUczniowskizbierateżmakulaturęipuszkialuminiowe.Wtensposób chcemytroszczyćsięodobronaszejplanetyizebraćpieniądzenawydatki(materiałynakartki,karmędlażółwi,nagrodywkonkursachitp.).Makulaturęmożnaprzynosićcodziennierano dopomieszczenia,wktórymmieściłsięsklepikszkolnySP,apuszkiwrzucamydospecjalnegopojemnikanapierwszympiętrze.

Przypominamytakże,żezbieramynakrętkidlaKasiGorczowskiej.Pieniądzezebranychnakrętekprzeznaczanesąnarehabilitacjędziewczynki.NakrętkimożnaprzynosićdopanipedagogIwonyDominik.

WkażdymmiesiącuodbywasięspotkanieZarząduiRadyzPaniąDyrektor.Prosimy,abyosoby,którezostaływybranewywiązywałysięzeswoichobowiązkówiuczestniczyły
wtychspotkaniach,apotemprzekazywałyklasiewiarygodneinformacje.

WtymmiesiącurozmawialiśmyzPaniąDyrektorozadaniachnaweekend,naleśnikachnaobiad,przerwieobiadowejdlaklas8i3gimnazjum,toaletach,szafkachnaksiążki.Szczegółyprzedstawiliprzewodniczącyklas.

ZinicjatywySUPaniDyrektorwydłużyłaprzerwęobiadowąpomiędzy5i6lekcjąz10minutdo15minut.Zmianaobowiązujeod1listopada2018r.

PrzypominamynakorytarzunaIpiętrzeznajdujesięskrzynkaINICJATYW-jeśliktośmajakiśrealnypomyłnapoprawęjakościpracyszkołytowłaśniedotegosłużytaskrzynka.

Pamiętajcie,żewszyscy,którzy,tujesteśmy,stanowimyspołecznośćszkolną.Szanujmynauczycieli,pracownikówszkołyisiebienawzajem.Bądźmywyrozumiali,doceńmystaraniainnych,spróbujmydostrzecnaszeplusy.Mamyteżwrażenie,żewrzucanepostulatydemonstrująproblemy.Jeśliktośpotrzebujepomocy,możesiępotępomoczgłosić,aniewypisywaćzłośliwości,czywtensposóbwylewaćswojeżale.

Październikobfitowałwkonkursy,turnieje.Otokrótkarelacja:

Odziałygimnazjalne:

12X–fizyka

Uczestnicyzklasy3bGKurzejaMichał,JózefWąchała,PiotrWitteczek,OliwiaMatyszczak.Brawadlanich!

16X–biologia

Uczestnicyzklasy 3aGKatarzynaKołodziej,KamilaMajchrzak,PaulinaKurzeja,zklasy3bGPaulinaJasiurkowska.Brawadlanich!

17X–j.polski

Uczestnicyzklasy3bGJakubHajduk,zklasy3aGPaulinaKurzeja..Brawadlanich!

 

25X -matematyka

Uczestnicyzklasy3bGKurzejaMichał,JózefWąchała,PiotrWitteczek,OliwiaMatyszczak.Brawadlanich!

 

26X-geografia

Uczestnicyz3aGKatarzynaKołodziej,EwelinaCepielik.Brawadlanich!

30X-historia

Uczestnicyzklasy3aGMartaJakubowska,KacperPodgórni,KarolinaHudzicka,PaulinaKurzeja,zklasy3bGJakubHajduk,PiotrWitteczek,JózefWąchała.Brawadlanich!

Uczniowieszkołypodstawowej:

10Xmatematyka

Uczestnicyzklasy8aAnnaKorus,PawełSadowski,DamianZbozień,JuliaHyrc,KacperGorczowski,zklasy8bAndrzejŚwinka,WiktoriaKurowska,zklasy7aNataliaKyrcz,zklasy7bKorneliaTokarczyk,zklasy6bEmiliaPoręba.Brawadlanich!

11Xgeografia

Uczestnicyzklasy8aJuliaHyrc,AnnaKorus,BernadetaBiskup,zklasy8bAndrzejŚwinka,ArturChlipała,AdamFranczyk,AndrzejŚwinka,zklasy7bKorneliaTokarczyk,zklasy6bJustynaHyrc,Filip Hilgier.Brawadlanich!

15Xhistoria

Uczestnicyzklasy8aPawełSadowski,SzymonSzczepaniak,OskarZaremba,DamianZbozień,WojciechKulig,zklasy8bAndrzejŚwinka,ArturChlipała,AdamFranczyk,PatrycjaSzlaga,SzymonZasadni,zklasy7aMariuszOpyd,zklasy7bKatarzynaAugustyniak,zklasy6aKrystianKulig.Brawadlanich!

18X–j.angielski

Uczestnicyzklasy8aZuzannaMajoch,AnnaKorus,AnnaHilgier, JuliaHyrc,SzymonSzczepaniak,zklasy8bPrzemysławMigacz,SylwiaWojtas,WiktoriaKurowska,PatrycjaFranczyk,TomaszRusnarczyk,WeronikaJawor, zklasy 7aAleksandraAdamczyk,NataliaKyrcz,MagdalenaOpyd,zklasy7bKorneliaTokarczyk.Brawadlanich!

24X–chemia

Uczestniczkizklasy 8aJuliaHyrc,BernadetaBiskup.Brawadlanich!

29X–fizyka

Uczestniczkazklasy8aBernadetaBiskup.Brawadlaniej!

Osukcesachsportowychopowiep.mgrJanuszPiotrowski

Oddajęgłossekcjids.promocjizdrowia

Conasczekawlistopadzie!

Wtymmiesiącubędziemyrealizowalidziałanieprofilaktycznewceluwyeliminowaniaagresjisłownejifizycznejwśróduczniów.Zapoznamysię zKonwencjąPrawDzieckaiKonwencjąPrawCzłowieka.Będziemyuczylisiętolerancji,empatii,szacunku, dosiebie iinnych.Otoczymyopiekąiwsparciemuczniówospecjalnychpotrzebachedukacyjnych.Będziemykształtowalidowartości,rozwijalipostawypatriotyczne.

Wspólniezwychowawcamibędziemyodwiedzalicmentarzimiejscapamięcinarodowej.

9listopadawłączymysięwakcję„Rekorddlaniepodległej”io11:11wramachświętowania100.rocznicyodzyskaniaprzezPolskęniepodległościwspólniezaśpiewamy4-zwrotkowyhymnnarodowy.

Weźmiemyudziałwakademiizokazji100-leciaNiepodległościPolski.

Uczniowieklasgimnazjalnychwezmąudziałwszkolnychetapachkonkursów organizowanychprzezMałopolskiegoKuratoraOświaty:

8XI–j.angielski

 

Szkolnyetapmałopolskichkonkursówprzedmiotowychdlauczniów szkołypodstawowej

5XI–biologia

6XI-j.polski

9XI–j.niemiecki

 

Dlauczniówklas8i3gimnazjum29listopadaodbędziesięszkolnyetapkonkursuZawodowyGPS.OsobyzainteresowanekonkursempowinnyzarejestrowaćsięupanipedagogIwonyDominik.

Przyjdzieteżczasnazabawęandrzejkową.

Przednamidniwolne1.11(czwartek)oraz2.11(piątek).

Będzietoprzedewszystkimczaszadumyirefleksji,kiedytowjesiennedniprzychodzimydomiejscwiecznegospoczynku,zapalamyzniczeiwspominamynaszychbliskich,którzyodeszli.Torównieżczaswzmożonegoruchuwrejonachcmentarzy,podróży,zakupóworazporządkówprzygrobach.Zadbajmyobezpieczeństwo!

OddajegłosPaniDyrektor

Dziękujęzauwagę!Zapraszamnalekcje!


APELPODSUMOWUJĄCYLISTOPAD/GRUDZIEŃ

Witamwszystkichnaapelu!

Spotykamysiędzisiaj,żebypodsumowaćdziałaniapodejmowanewlistopadzie
 igrudniu.

Wtychmiesiącachrealizowaliśmydziałaniaprofilaktycznewceluwyeliminowaniaagresjisłownejifizycznejwśróduczniów.Zapoznawaliśmysię zKonwencjąPrawDziecka
 iKonwencjąPrawCzłowieka.Uczyliśmysiętolerancji,empatii,szacunku, dosiebie 
iinnych.Kształtowaliśmypostawyniesieniapomocyinnym,rozwijaliwrażliwość napotrzebydrugiegoczłowieka.

Wspólniezwychowawcamiodwiedzaliśmycmentarzimiejscapamięcinarodowej.

BraliśmyudziałwakademiizokazjiŚwiętaNiepodległości11Listopada.

Wlistopadziemogliśmypotańczyćnazabawieandrzejkowej.

 

WypełniliśmyteżankietynatematbezpieczeństwaiwInternecieiszkole.

Wlistopadziepodsumowaliśmyakcję ODBLASKOWASZKOŁA,któratrwałaodwrześnia.wramachakcjiodbyłysięnastępującedziałania: 
-spotkaniezpolicjantemdlaklas1-3, 
-uczniowieklasczwartychprojektowaliodblaskinatechnice, 
-uczniowieklas1-3zostaliwyposażeniwelementyodblaskowedziękiPZU, -SamorządUczniowskiprzygotowałulotkint.bezpieczeństwapieszychskierowanedoSeniorówzGminyKamienica, 
-każdaklasaprzygotowałaplakatynt.bezpieczeństwawruchudrogowymorazpropagująceizachęcającedonoszeniaodblasków, 
-wświetlicyszkolnejuczniowiepoznawaliznakidrogowe,zasadybezpiecznegoporuszaniasięorazsamodzielnierysowalipoznaneznaki. 
-ogólnoszkolnykonkurswiedzyobezpieczeństwiewruchudrogowym, 
-ogólnoszkolnykonkursplastycznynatematbezpieczeństwawruchudrogowym

ZapraszamnaśrodekPaniąDyrektor,PaniąIwonęDominikorazPaniąDanutęKwitorazzwycięzcówkonkursów,konkursuplastycznego:

PatrycjęFaronklVIB-Im
EmilięPorębaklVIB-IIm
JustynęHyrcklVIB- IIIm

orazkonkursuwiedzyoruchudrogowym:

BartłomiejRachwałkl.IVA-Imiejsce
 GabrielaCepielik kl.VIAIImiejsce
AndrzejWiteczekzVIB. IIImiejsce

 

WgrudniuszóstoklasiścibraliudziałwakcjipropagującejwiedzęoAIDS-uczestniczyli
wpogadancezpaniąpielęgniarką,obejrzeliprezentację„Żyjbezryzyka”,zdobytąwiedzęwczasiespotkaniasprawdzilipisząctestwiedzy.

Wtymmiesiącuodwiedziłnasśw.Mikołaj.

Prowadzonoakcjęczytelniczągimnazjaliściczytająmłodszym.

NaszaszkoławzięłaudziałwakcjiMENRazemnaświęta,wramachktórej:

-wykonanowłasnoręcznieupominkiświąteczneiobdarowanonimiosobysamotne,chore,potrzebujące,

-Caritaszorganizowałzbiórkężywnościdlaosóbpotrzebujących

-zorganizowanowewspółpracyzTeatremNowymzKrakowazbiórkękarmydlaschroniskadlazwierząt

-CaritaswewspółpracyzeStowarzyszeniemSursumCordaprzeprowadziłsprzedażkartekświątecznych

-wykonanowłasnoręczeniekartkiświątecznedlaemerytowanychnauczycieliipracownikówszkoły

-wświetlicyszkolnejodbywałysięspotkaniadziecizPaniamizKlubuSeniorapodczas,którychwspólniewykonywaliozdobyświąteczneidzielilisiędoświadczeniem.

Wewtorek18grudniapodsumowanoprojektBeBrave.19uczniówklas7-8brałoudziałwciekawychwarsztatach,którezakończyłysięrealizacjąfilmu„Szkołanowa”.Brawadlanaszychszkolnychaktorów.

WtymmiesiącuodbyłosięteżzebranieSUzPaniąDyrektor,podczasktóregoomówionopostulatyzeskrzynkipytań.Przewodniczącyklasindywidualnieprzekazaliwswoich klasachinformacjęnatentemat.

 

Zanamiteżkonkursy,turnieje:

KonkursBiblijny,,DziejePrzymierza,braliwnimudziałzklasy3aGPaulinaKurzeja,PatrykCedzidło,zklasy3bGPaulinaJasiurkowska, JózefWąchała,SylwiaKról, OliwiaMatyszczak.Brawadlanich!

Konkurs,,ZDobrąNowinąprzezżycie”wetapieszkolnymudziałwzięłyzklasy8a KarolinaAugustyniak,AnnaHilgier,JuliaHyrc,BernadetaBiskup,zklasy8b WeronikaJawor,zklasy7aAnnaCzajka,zklasy6a AleksandraGorczowska,zklasy6bJustynaHyrc, EmiliaPoręba,KamilaBugajska.WSZYSTKIEUCZENNICEZAKWALIFIKOWAŁYSIĘDOETAPUREJONOWEGO.Brawadlanich!

22XIodbyłsiękonkursMatematykaKrakowska,braliwnimudziałuczniowie zklasy4aMałgorzataJurkowska, BartłomiejRachwał, zklasy4bEmiliaBieniek,zklasy5aJakubMikołajczyk,AleksandraFaltyn,zklasy6bEmilaPoręba,JustynaHyrc,AndrzejWitteczek.Brawadlanich!

 

26XIprzeprowadzonoetaprejonowykuratoryjnegokonkursugeograficznego.NasząszkołęreprezentowałaJuliaHyrc.Brawadlaniej!!!

 

Sukcesysportowe:

Imiejscewgminnymturniejupiłkisiatkowejchłopcyklas8,3Gim

Imiejscewgminnymturniejupiłkisiatkowejdziewczątklas8,3Gim

Obydwiedrużynybędąreprezentowałyszkołęwmistrzostwachpowiatowych.Brawadlanich!

WpowiatowychzawodachpływackichIm-cezajęłaZuzannaMajochzklasy8a,IIm-ceMichałKurzejazklasy3bG.Brawadlanich!

JóżefWąchałazklasy3bGawansowałdoturniejurejonowegotenisastołowego.Brawadlaniego!

WmikołajkowymturniejuAlbertusCupwKrakowieroczniki2006i2010zajęłyImiejsca.Brawadlanich!

 WdwudniowymturniejuZawojaSilverCuprocznik2009zająłIm-ce,a2006IIm-ce.Brawadlanich!

WturniejuwKrynicyroczniki2011,2010zajęłyIm-ca,a2009,2008IIm-ca.Brawadlanich!

WturniejuPZPNwLimanowejrocznik2007zająłIIm-ce,arocznik2008IIIm-ce.Brawadlanich!

WszkolnymKlubieSiatkarskimtrenuje20dziewcząt,nacodzieńgrająonewlidzesądeckiej.Wkażdymturniejuzdobywająpunktyawansującdowyższychlig.Brawadlanich!

Dziewczynyznaszejszkołyzrocznika2006wturniejupiłkinożnejwygrałygminę,powiatirejon.Namistrzostwachwojewódzkichzajęły5miejsce.Brawadlanich!

 

 

OddajęgłosmgrMariiCzartowskiej

 

Conasczekawstyczniu!

StyczeńupłynienampodhasłemSzanujęstarszych.Uświadomimysobie wartośćrodziny,będziemykształtowali więziemocjonalne.

 

Wstyczniuczekanaswystawianieocenśródrocznychzgodnieztrybemokreślonymwstatucie.

Uczniowiebędąmogliwziąćudziałwkonkursiewiedzypożarniczej, akcjiczytelniczej„Zksiążkąnaferie”.

Noiferiezimowe14-27stycznia2019r.

Pókicoprzednamiprzerwaświątecznaod22grudniado1stycznia.

Pozostańmynachwilęwtejświątecznejatmosferze.

Jużzaparęgodzinrozejdziemysiędoswoichdomów,abytamwrodzinnymgroniecelebrowaćnarodzinyBoskiegoDzieciątka.Będziemywypatrywaćpierwszejgwiazdynaniebie,łamaćsięopłatkiem iśpiewaćkolędy.RazemznajbliższymibędziemyoczekiwaćnarodzinJezusa.

Ateraz?

TerazspróbujmywtejnaszejwielkiejszkolnejrodzinieodnaleźćsensBożegoNarodzenia.Popatrzmynasiebieprzezpryzmatżłóbka,wktórymponaddwatysiącelattemuleżałsamBóg.Odłóżmywniepamięćwszelkieurazy,podajmysobieręcenazgodęidołóżmywszelkichstarań,abyzbliżającysię2019rokbyłlepszyodmijającego.Jakowyraznaszejchrześcijańskiejpostawypokolędujmyprzezchwilę.

KOLĘDA1

 

 

DLACZEGOJESTŚWIĘTOBOŻEGONARODZENIA?

Dlaczegowpatrujemysięwgwiazdęnaniebie?
Dlaczegośpiewamykolędy?
Dlatego,żebysięnauczyćmiłościdoPanaJezusa.
Dlatego,żebypodawaćsobieręce.

Dlatego,żebyuśmiechaćsiędosiebie.
Dlatego,żebysobieprzebaczać.

[ks.JanTwardowski]

KOLĘDA2

Awiecie,że  ……………                      ZAWSZEWTEDY,JESTBOŻENARODZENIE

Zawsze,ilekroćuśmiechaszsiędoswojegobrataiwyciągasz
doniegoręce,jestBożeNarodzenie.

Zawsze,kiedymilkniesz,abywysłuchać,jestBożeNarodzenie.

Zawsze,kiedydajeszodrobinęnadziei,tym,którzysąprzytłoczeniciężaremfizycznego,moralnegoiduchowegoubóstwa,jestBożeNarodzenie.

Zawsze,kiedyrozpoznajeszwpokorze,jakbardzoznikome
sątwojemożliwościijakwielkajesttwojasłabość,jestBożeNarodzenie.

Zawsze,ilekroćpozwoliszbyBógpokochałinnych
przezciebie,Zawszewtedy,jestBożeNarodzenie.

[MatkaTeresazKalkuty]

KOLĘDA3

Nazakończeniechciałbym złożyćNauczycielom,Pracownikomszkoły,Wam-koledzyikoleżanki świąteczneżyczenia.

WszelkichpotrzebnychłaskodBożegoDzieciątka,spokojuducha,siłydopokonywaniazadaństawianychprzezcodzienność,umiejętnościodnajdywaniadobra,pięknawprozieżyciaorazuśmiechudosiebieiinnych.

OddajęgłosPaniDyrektor.

Dzisiejszyapelokolicznościowyzakończymysłodkąniespodzianką,przygotowanąprzezoddziałgimnazjalny(3bG).Zapraszamynaśrodekwszystkichprzewodniczącychklas.

Dziękujęzauwagęizapraszamnalekcje.

APELPODSUMOWUJĄCYLUTY/MARZEC

Witamwszystkichnaapelu!

Spotykamysięteżdzisiaj,abypodsumowaćdziałania podejmowanewlutymimarcu.

WlutymnaszymdziałaniomprofilaktycznymprzyświecałohasłoKomputerniezastąpinamkolegi.Marzecbył miesiącem,wktórympodejmowaliśmydziałaniakształtującepoczucieprzynależnościdogrupy,umiejętnościwspółdziałaniaiwspółpracy,mediacji,tolerancję,szacunek,koleżeństwo, przyjaźń.

Klasy7i3GimbrałyudziałwzajęciachzpracownikamiSursumCordant.pomocyprawnejorazodpowiedzialnościzasweczyny.

Klasy7,8i3brałyudziałwzajęciachnt.odpowiedzialnościnieletnichprowadzonychprzezpolicjantazKomendyPowiatowejwLimanowej.

Klasy8brałyudziałwarsztatachProfilaktykaPoprzezWartości-WolnośćiGodność-Wybieram-NieBioręprzeprowadzonezostałyprzezpracownikówStowarzyszeniaMONAR.

Zanamizabawakarnawałowa,DzieńBabciiDziadkaorganizowanyprzezoddziałyIIaib.

Uczestniczyliśmywważnychwydarzeniachtakichjak:„DzieńOchronyDanychOsobowych”,„NarodowyDzieńPamięciŻołnierzyWyklętych”,„DzieńJęzykówObcych”,„DzieńTeatru”,„Tydzieńjęzykaojczystego”.

21marcaklasyI-IIIprzywitaływiosnę.

UczniowiereprezentowalinasząSzkołęwkonkursach,turniejach:

WlutymzostałprzeprowadzonykonkursWalentynowy.TytułŻyczliwejklasyotrzymują:2a,6b,3bG  poodbiórdyplomówinagródzapraszamyprzewodniczącychklas.

BRAWADLANICH!

15marcauczniówklas7,8i3gimnazjumzmagalisięwszkolnymetapiekonkursuZawódNieZawodzi,który przeprowadziłapaniIwonaDominik.Dofinału,któryodbędziesię25kwietniawLimanowejzakwalifikowalisię:

PiotrWitteczek,NikodemMajda,TomaszRusnarczyk,JózefWąchała,BartoszBednarek,SebastianDuda,KacperGorczowski,BartekWąchała,JuliaKurzeja,AleksandraLasyk

BRAWADLANICH!

14marcaJuliaHyrc8a,KingaBarnaś3aGreprezentowałyszkolęwVIPowiatowymKonkursieJęzykaAngielskiegozorganizowanymprzezZSTiOwLimanowej. BRAWADLANICH!


Dziewczynkizrocznika2006zdobyłyImiejsce,chłopcyzrocznika2006wywalczyliIIm-ce
wMistrzostwachGminnychwMini-PiłceSiatkowej.
BRAWADLANICH!

DziewczynkireprezentowałynasząszkołęwMistrzostwachPowiatuwMini-PiłceSiatkowej,zajęłyImiejsce.NaszaszkołabędziereprezentowałaPowiatLimanowskinaMistrzostwachPółfinałówwMiniPiłceSiatkowejwPiwnicznej

BRAWADLANICH!

KornelKrólzklasy2a,Katarzyna Augustyniakzklasy1b,zajęliIIIm-cawPowiatowymKonkursieRecytatorskim„LimanowskiKalejdoskopSłowaiObrazu”.

BRAWADLANICH!

22marcaodbyłysięszkolneeliminacjedopowiatowegokonkursu„Wiemwszystko”przeznaczonegodlauczniówklasósmychiIIIgimnazjum,któryodbędziesię5kwietnia.Wkonkursienasząszkołęreprezentowaćbędą:AnnaKorusiBernadetaBiskupzklasy8a,PaulinaJasiurkowskaMichałKurzejazklasy3bG.BRAWADLANICH!

PiotrWitteczekzklasy3bGzostałfinalistąVPowiatowegoKonkursuMatematycznegoMaratonMatematyczny.

BRAWADLANIEGO!

JuliaHyrciBernadetaBiskup-finalistkiIMaratonuWiedzyOgólnejorganizowanymprzezZespółSzkółOgólnokształcącychiZawodowychim.ks.JózefaTischnerawLimanowej
BRAWADLANICH!

Zasadyobukonkursówsąbardzopodobne,liczysięprzedewszystkimWYTRWAŁOŚĆ,SZYBKOŚĆiWOLAWALKI.....

Wtymrokuodnotowaliśmyrekordjeślichodzioilośćuczestników. Dopierwszegoetapuwpłynęłoaż400zgłoszeńponad30szkółmiędzyinnymizDobrej,Jodłownika,Kamienicy,Świdnika,KasinkiMałej,Limanowej (szkołynr1,nr2,nr3,nr4)Mordarki,Pasierbca,Piekiełka,Pisarzowej,Przyszowej,SadkuKostrzu,Siekierczyny,Słopnic,StarejWsi,Tymbarku,Zawadki,KasinyWielkiej,Rupniowa,Młyńczysk,Jadamwoli,Zalesia,Laskowej,Ujanowic,Rupniowa,ŻegocinySkrzydlnej,StarejWsinr2,Jurkowa,Młynnego.

UczniowiePiotrWitteczek,JakubHajduk,JózefWąchałazklasy3bGzajęliIVm-cewkonkursiemiędzyszkolnymOrłyWiedzy.

Wkonkursietymudziałwzięlizklasy8aBernadetaBiskup,JuliaHyrc,AnnaKorus.Zklasy7aAleksandraAdamczyk,NataliaKyrcz,zklasy7bKorneliaTokarczyk.

BRAWADLANICH!

WkonkursieBRD:1mscgrupowozajęliuczniowie3bG-ŁukaszGierczyk(również1mscindywidualnie),MichałKurzeja,PiotrWitteczek.2mscJustynaHyrc,NiokolaKandefer,MateuszBiskup,JakubMikołajczyk(również1mscindywidualnie).

BRAWADLANICH!

OddajęgłosPaniTeresieJawor

Podczaszajęćświetlicowychuczniowieprzygotowalikartkiświątecznedlaemerytów,instytucjizwiązanychzeszkołą.

Wmarcuuczniowiewzięliudziałwbadaniuankietowym natematagresjisłownej
 ifizycznejwszkole.

29-30marcaprzedstawicieleSzkolnegoKołaCaritaszbieraliżywnośćw3kamienickichsklepachwramachWielkanocnejzbiórkiżywności. 

Conasczekawkwietniu?

 

Wmiesiącutympodejmiemydziałaniaprofilaktycznepropagującewłaściwenawykiżywieniowe,kulturalnezachowanieprzystoleipodczasspożywaniaposiłków,przybliżymysobieteżwiedzęzzakresuekologiiiochronyśrodowiska.

10-12kwietniauczniowieklastrzecichgimnazjumnapisząegzamingimnazjalny.

Wtychteżdniachweźmiemyudziałwrekolekcjachwielkopostnych.Będzietodlanasczaswyciszeniairefleksji.

15-17kwietniaegzaminynapisząósmoklasiści.

Wkwietniudlauczniów klasIV-VIIIzorganizowanyzostanieSzkolnyKonkursCzytelniczy,akcjainformacyjnaŻyjsmacznieizdrowo,apelwielkanocny.

24kwietniauczniowieklas3gimnazjumodwiedzidoradcazawodowyzMobilnegoCentrumDoradztwaZawodowego.

Przednamiteżprzerwaświątecznaod18-23kwietnia.

 

OddajęgłosPaniDyrektor.

 

Dziękujęzauwagę!Zapraszamnalekcje!