Szczęśliwy numerek

REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA

 

1.Każdy ma prawo do szczęścia.

 

2.Szczęśliwy numerek będzie zawierał liczby od 1 do 24, które

odpowiadają przypisanemu numerkowi w dzienniku lekcyjnym.

Czytaj więcej: Szczęśliwy numerek

Konkurs "Klasa na medal" 2018

REGULAMINKONKURSU „KLASANAMEDAL” ICzastrwaniakonkursu:Konkursrozpoczynasię01.10.2018roku,akończy14.06.2019r. IICelekonkursu:

 • integracjaspołecznościszkolnej;
 • dostrzeganieiwzmacnianiemocnychstronuczniów;
 • wdrażaniedozdrowejitwórczejrywalizacjizgodnejzzasadamifair-play;
 • aktywizowanieimotywowanieuczniówdopracynarzeczklasyiszkoły;
 • kształtowanieumiejętnościtwórczegowspółdziałaniawzespole;
 • rozwijaniekulturyosobistej;
 • pobudzeniedoodpowiedzialnościzasiebieiinnych;
 • rozwijaniepoczuciawyobraźni,estetyki;
 • tworzenietradycjiszkolnej.
 • IIIZasadykonkursu:

 • Wkonkursiebiorąudziałklasy4-8 SPorazoddziałygimnazjalne.
 • Nadprzebiegiemkonkursuczuwakomisjawskładzie:DyrektorSzkołyorazopiekunowieSU.
 •  Klasa,któranazakończenierokuszkolnegozgromadzinajwiększąilośćpunktówwygrywa„rywalizację”iotrzymujeImiejsceoraztytuł„Klasanamedal”inagrodęniespodziankę.WkonkursieprzyznawanesąteżmiejscaII-III.Tytułimiejscaprzyznawanesąwkategoriiklas4-6i7,8-oddziałygimnazjalne.
 •  Jeżelinazakończenierokuszkolnegopopodsumowaniupunktacjiokażesię,żedwieklasymajątakąsamąliczbępunktówpoduwagębędziebranafrekwencjaiśredniaklasyzcałegoroku.
 • Dyrektorszkoływsytuacjachnieprzewidzianychwregulaminiemożedodaćlubodjąćod0-10punktów.
 • Wynikirywalizacjisystematycznieaktualizowanebędąnaplanszypunktacyjnejwgablociesamorządu.
 • Organizatorzykonkursuzastrzegająsobieprawowprowadzeniadodatkowychkonkurencjipowcześniejszymogłoszeniutychzmianspołecznościszkolnej.
 •  Odwołania(musząbyćuzasadnione)sąprzyjmowanenapiśmiedo5dniodogłoszeniakońcowychwynikównatablicyogłoszeń.Uzasadnioneodwołaniaskładawychowawcadokomisji.
 •  IVKategorie Klasybędązdobywaćpunktyza:  A.NAUKAIFREKWENCJA

 •  Średniaklasy:nakońcupierwszegoidrugiegopółroczaklasyotrzymająpunktyzaśrednieklas–średniąklasymnożymyrazy10iotrzymujemyilośćpunktówzdobytąprzezklasę(np.4,1*10=41punktów).
 • Ocenycelujące:zakażdąszóstkę,jakąotrzymauczeńnakoniecpółroczazprzedmiotów:historia,językpolski,językangielski,matematyka,przyroda-klasauzyskuje10punktów.
 • Wzorowafrekwencja:każdyuczeń,którynieopuścianijednejgodzinywypracowujedlaklasy15punktów(zapółrocze).  
 • Średniazzachowanianakońcupierwszegoidrugiegopółroczaklasyotrzymająpunktyzazachowanie-średniazzachowania mnożona przez10.     
 •      B.KONKURSYIZBIÓRKI CHARYTATYWNE ORGANIZOWANEPRZEZSU

  ·        WgrudniuSamorządUczniowskibędzieogłaszał konkurs„Choinkabożonarodzeniowa”–zazajęciemiejscawtymkonkursieklasyotrzymająnastępującąilośćpunktów:

  I   miejsce-30pkt.

  II miejsce-20pkt.

  III miejsce-15pkt.

  Wyróżnienie-10pkt.

  ·        WlutymSamorządUczniowskiogłosi  Konkursklasnanajwiększąilośćrozdanychwalentynek:zazajęciemiejscawtymkonkursieklasyotrzymająnastępującąilośćpunktów:

  I   miejsce-30pkt.

  II miejsce-20pkt.

  III miejsce-15pkt.

  Wyróżnienie-10pkt.

  ·        WmarcuSamorządUczniowskibędzieogłaszał konkurs„Pisankawielkanocna”zazajęciemiejscawtymkonkursieklasyotrzymająnastępującąilośćpunktów:

  I   miejsce-30pkt.

  II miejsce-20pkt.

  III miejsce-15pkt.

  Wyróżnienie-10pkt.

   

   

  ·         SamorządUczniowskibędziezbierałmonetyna„GóręGrosza”.Pozakończeniuzbiórkibranabędziepoduwagęwagamonetzebranychprzezposzczególneklasy.Klasamożeotrzymaćpunktyzazajęcie:

  Im-30pkt.

  IIm-20pkt.

  IIIm-15pkt.

  Dlapozostałychklaspo10pktzaudziałwzbiórce.

  ·        Zbiórkabaterii-wgrudniui majuzebraneprzezklasybateriezostanązważoneizamienionenapunkty:

  Im-30pkt.

  IIm-20pkt.

  IIIm-15pkt.

  dlapozostałychklaspo10pkt.zaudziałwzbiórce.

  ·        Zbiórkamakulatury–każdyuczeń,któryprzyniesie „jednorazówkę”wypełnionąmakulaturązdobywadlaklasy1punkt.

   

  C.DODATKOWEKONKURENCJEORGANIZOWANEPRZEZSU.

   Samorządzarządziniespodziewaneizabawnekonkurencje np.:Hodowlafasolkiwklasie:naprośbęSamorządu,klasyposadząiwyhodująwwyznaczonymterminiefasolkę,zaktórejkażdycentymetrklasaotrzyma1punkt.Dzieńkolorowy:Samorządogłosidzieńkolorowynp.:czerwony-wszyscyuczniowiewklasiepowinniwtymdniumiećcośczerwonego,klasamożeotrzymaćza100%10pkt.Jeżelijednaosobaniebędzieposiadałaelementuwtymkolorzeklasaotrzymujetylko5pkt.Jeślidwieosobyiwięcej niebędąmiały0pkt.  D.ESTETYKAKLASY/SZKOŁYORAZWYGLĄDUCZNIÓW

  • Gazetkaklasowa:ściennagazetkaklasowapowinnabyć„odświeżana”idlategoSamorządbędzieogłaszałrazwmiesiącunaściennejgazetceSUtematykęgazetkiorazterminsprawdzaniaprzezKomisjęrealizacjitegozadania.Komisjamożeprzyznaćklasiezaprzygotowaniegazetkimaksymalnie:

  Im-30pkt.IIm-20pkt.IIIm-15pkt.Wyróżnienie-10pkt. 

  • Mundurki/tarcze:  Wciągurokuszkolnego,razwmiesiącuSamorządUczniowskibędziesprawdzał mundurki/tarcze-zabrak mundurka/tarczyuczniowiebędąotrzymywali2punktykarnenakontoklasy.

   E.UDZIAŁUCZNIÓWWKONKURSACH.

   

  Szkolne

  Gminne

  Powiatowe

  Ogólnopolskie

  Im

  15pkt

  35pkt

  55pkt

  75pkt

  IIm

  10pkt

  30pkt

  50pkt

  70pkt

  IIIm

  5pkt

  25pkt

  45pkt

  65pkt

  udział

  3pkt

  20pkt

  40pkt

  60pkt

    Zapraszamydozmagańo zaszczytnytytuł„KLASANAMEDAL”ORAZNAGRODĘNIESPODZIANKĘ.    …………………………………………………PrzewodniczącySU 

  PAŹDZIERNIK

   

   

  7a

  7b

  8a

  8b

  3aG

  3bG

   

  Gazetkaklasowa

  10pkt

  0pkt

  30pkt

  10pkt

   

  30pkt

  10pkt

  Mundurki

   

  -10pkt

  -8 pkt

  -18pkt

  -32pkt

  -

  -

  Konkursy

   

  108pkt

  -

  -

  72pkt

  250pkt

  -

  Makulatura

   

  1pkt

  -

  -

  2pkt

  -

  -

   

  Razem

   

  109pkt

  -8pkt

  12pkt

  52pkt

  280pkt

  10pkt

   

   

   

   

   

   

   

   

   KONKURS„KLASANAMEDAL”

  PODSUMOWANIEMIESIĄCA

   

  PAŹDZIERNIK

   

   

  4a

   

  4b

  5a

  5b

  6a

  6b

  Gazetkaklasowa

  0pkt

  10pkt

  10pkt

  10pkt

  10pkt

  30pkt

   

  Mundurki

   

  -

  -8pkt

  -8pkt

  -14pkt

  -6pkt

  -6pkt

  Konkursy

   

  -

  116pkt

  320pkt

  -

  138pkt

  170pkt

  Makulatura

   

  -

  -

  -

  -

  -

  2pkt

   

  Razem

   

  0pkt

  118pkt

  322pkt

  -4pkt

  142pkt

  196pkt

  LISTOPAD

   

   

  4a

   

  4b

  5a

  5b

  6a

  6b

  Gazetkaklasowa

  10pkt

  20pkt

  30pkt

  30pkt

  10pkt

  10pkt

   

  Mundurki

   

  -10pkt

  -2pkt

  -2pkt

  -18pkt

  -6pkt

   

  Konkursy

   

  -

  123pkt

  6pkt

  -

  -

  274pkt

  Makulatura

   

  3pkt

  -

  9pkt

  -

  -

  5pkt

   

  Razem

   

  3pkt

  141pkt

  43pkt

  12pkt

  4pkt

  289pkt

   

   

   

   

  7a

  7b

  8a

  8b

  3aG

  3bG

   

  Gazetkaklasowa

  10pkt

  30pkt

  30pkt

  20pkt

   

  10pkt

  30pkt

  Konkursy

   

  -

  -

  39pkt

  -

  100pkt

  -

  Makulatura

   

  5pkt

  -

  2pkt

  -

  -

  -

   

  Razem

   

  15pkt

  30pkt

  71pkt

  20pkt

  110pkt

  30pkt

  STYCZEŃ

   

   

  4a

   

  4b

  5a

  5b

  6a

  6b

  Gazetkaklasowa

   

  10pkt

  30pkt

  20pkt

  10pkt

  0pkt

  0pkt

  Średniaklasy

  45pkt

   

  46pkt

  42pkt

  41pkt

  45pkt

  46pkt

  Ocenycelujące

  0pkt

  0pkt

  0pkt

  0pkt

  10pkt

  10pkt

   

  Wzorowafrekwencja

  45pkt

  90pkt

  15pkt

  0pkt

  0pkt

  30pkt

  Średniaocenzzachowania

  57pkt

  53pkt

  41pkt

  41pkt

  47pkt

  48pkt

  Makulatura

   

  -

  -

  -

  -

  -

  3pkt

   

  Razem

   

  167pkt

  219pkt

  118pkt

  92pkt

  102pkt

  137pkt

   

   

   

  7a

  7b

   

  8a

  8b

  3aG

  3bG

  Gazetkaklasowa

   

  10pkt

  10pkt

  20pkt

  0pkt

  0pkt

  30pkt

  Średniaklasy

  37pkt

   

  38pkt

  40pkt

  38pkt

  35pkt

  39pkt

  Ocenycelujące

  30pkt

   

  0pkt

  30pkt

  0pkt

  0pkt

  30pkt

  Wzorowafrekwencja

  30pkt

   

  30pkt

  0pkt

  15pkt

  15pkt

  30pkt

  Średniaocenzzachowania

  45pkt

   

  46pkt

  47pkt

  49pkt

  43pkt

  50pkt

  Makulatura

   

  -

  -

  -

  -

  -

  -

   

  Razem

   

  152pkt

  124pkt

  137pkt

  102pkt

  93pkt

  179pkt

  Podsumowanie Ipółrocze

  Miesiąc 

  4a

  4b

  5a

  5b

  6a

   6b

  X

  0pkt

  118pkt

  322pkt

  -4pkt

  142pkt

  196pkt

  XI

   

  3pkt

  141pkt

  43pkt

  12pkt

  4pkt

  289pkt

  XII

   

  56pkt

  81pkt

  80pkt

  75pkt

  80pkt

  91pkt

  I

   

  167pkt

  219pkt

  118pkt

  92pkt

  102pkt

  137pkt

  Razem

  31.01.2019r.

  226pkt

  559pkt

  563pkt

  175pkt

  328pkt

  713pkt

   

  Miesiąc 

  7a

  7b

  8a

  8b

  3aG

   3bG

  X

  109pkt

  -8pkt

  12pkt

  52pkt

  280pkt

  10pkt

  XI

   

  15pkt

  30pkt

  71pkt

  20pkt

  110pkt

  30pkt

  XII

   

  115pkt

  65pkt

  45pkt

  90pkt

  100pkt

  85pkt

  I

   

  152pkt

  124pkt

  137pkt

  102pkt

  93pkt

  179pkt

  Razem

  31.01.2019r.

  391pkt

  211pkt

  265pkt

  264pkt

  583pkt

  304pkt

   

  Luty

   

   

  7a

   

  7b

  8a

  8b

  3aG

  3bG

  Gazetkaklasowa

  10pkt

  30pkt

  30pkt

  20pkt

  10pkt

  30pkt

   

  Makulatura

   

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Konkursklasnanajwiększąilośćrozdanychwalentynek

  10pkt

  0pkt

  0pkt

  15pkt

  20pkt

  30pkt

  Kącikozdrowiu

   

  15pkt

  -

  -

  10pkt

  20pkt

  30pkt

  Piramidazdrowejżywnościiaktywnościfizycznej

  10pkt

  -

  10pkt

  -

  10pkt

  -

   

  Razem

   

  45pkt

  30pkt

  40pkt

  45pkt

  60pkt

  90pkt

  Luty

   

   

  4a

   

  4b

  5a

  5b

  6a

  6b

  Gazetkaklasowa

  10pkt

   

  20pkt

  30pkt

  30pkt

  10pkt

  10pkt

  Makulatura

   

  11pkt

  -

  2pkt

  -

  -

  22pkt

  Konkursklasnanajwiększąilośćrozdanychwalentynek

  10pkt

  10pkt

  10pkt

  20pkt

  15pkt

  30pkt

  Kącikozdrowiu

  0pkt

   

  20pkt

  0pkt

  0pkt

  0pkt

  0pkt

  Piramidazdrowejżywnościiaktywnościfizycznej

  10pkt

  10pkt

  10pkt

  10pkt

  10pkt

  -

   

  Razem

   

  41pkt

  60pkt

  52pkt

  60pkt

  35pkt

  62pkt

  Marzec/Kwiecień

   

   

  4a

   

  4b

  5a

  5b

  6a

  6b

  Gazetkaklasowa

  30pkt

  30pkt

  -

  -

  20pkt

  -

   

  Mundurki

  -14pkt

   

  0pkt

  -14pkt

  -14pkt

  -2pkt

  -6pkt

   

  Razem

   

  16pkt

  30pkt

  -14pkt

  -14pkt

  18pkt

  -6pkt

  Marzec/Kwiecień

   

   

  7a

   

  7b

  8a

  8b

  3aG

  3bG

  Gazetkaklasowa

  30pkt

   

  15pkt

  -

  20pkt

  -

  -

  Mundurki

   

  -26pkt

  -24pkt

  -28pkt

  -38pkt

  0pkt

  0pkt

  Konkursy

   

  40pkt

  40pkt

  240pkt

  0pkt

  0pkt

  460pkt

   

  Razem

   

  44pkt

  31pkt

  212pkt

  -18pkt

  0pkt

  460pkt

   

   

   

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

   

   

   

    

  Poczta walentynkowa 2018

  W lutym w naszej szkole ruszyła akcja „Poczta Walentynkowa”. Była to kolejna inicjatywa Samorządu Uczniowskiego.

  Członkowie sekcji inicjatyw przygotowali kartki walentynkowe według własnych pomysłów. Na potrzeby akcji korespondencyjnej przygotowano również koperty i skrzynkę, do której wrzucać można było swoją walentynkę. 

  Czytaj więcej: Poczta walentynkowa 2018

  Dzień Kobiet

  Samorząd Uczniowski przygotował kwiaty dla wszystkich pań z SP nr 1 w Kamienicy. 

  Bal na sto par...

    8 lutego w naszej szkole odbył się bal karnawałowy. To jedna z tych imprez, na którą czeka się cały rok, bo można poudawać kogoś innego i  wcielić się w wybraną postać.  W kolorowym wirze mali i duzi bawili się w towarzystwie tajemniczej nieznajomej, znanego bohatera lub upiornego, czarnego charakteru. Niektórych naprawdę trudno było rozpoznać.

  Czytaj więcej: Bal na sto par...

  Wzorowa łazienka 2018

  Z ankiety przeprowadzonej w czerwcu przez Samorząd Uczniowski wynika, że uczniowie chcieliby zmienić toalety. Mamy szansę!

  Ruszyła kolejna, czwarta edycja programu społeczno-edukacyjnego „Wzorowa Łazienka” zainicjowanego przez markę Domestos. Jej celem jest edukacja najmłodszych z podstawowego zakresu higieny oraz poprawa standardu i komfortu szkolnych łazienek, a także przemienienie ich w miejsca przyjazne dzieciom.

  Czytaj więcej: Wzorowa łazienka 2018